Marriage contract of Jelle Jans and Anje Pieters

Translated marriage contract July 30, 1784 of Jelle Jans and Anje Pieters:

By those open and sealed letters (certificates) appeared personally to me, Jan Edelinck, J.U., The Respectable, Constituted Mayor of [*the villages] Uitwierda and Solwerd, the Respectable Jelle Jans as Bridegroom and the Respectable Young woman Anje Pieters as Bride, who [*have] known and confessed that their marriage [*Note A.G.: Following 8 days later, August 7, 1784] with mutual, present friend's advice is decided, layed[*?] and made, according to:

First The Bridegroom and the Bride, including the witnesses, are content that all the such goods, which the prospective married people bring to each other, like the brought in, inherited as those inherited by death [*ones], movables and immovables, including profits and losts, will be in community in the prospecting marriage after the real marriage nights.

Second. When a child of children will be born from this marriage, the Sons and Daughters will be equal as heirs, one by one, in case of the inheritance of their parents, including to all [*other] inheritances and get the right of representation in all the coming inheritances to take the places and heirs of the deceased parents, like they were still alive.

Third: If the Bridegroom will be die before the Bride, without leaving a Living child or children in this Marriage to their parental inheritance, so the Bride will get the complete Property and have to pay with six weeks to the nearest heirs [*of him] only the own [*Movable/ Properties of the Bridegroom. As long as the Bride will not contract a Second Marriage, but willing to arrange a Second Marriage, the Bride will be bound to pay extra 200 Car[*olie] guilders, besides the Bridegroom's own Property, to the nearest heirs of the Bridegroom. And in the other way, when the Bride will die before the Bridegroom, without leaving a Living child of children from This marriage, so the Bridegroom will inherit to his Own the Half of all the goods and will pay with six weeks the other Half, including her own [*movable] Property, to her nearest Heirs, after the death of the bride.

Fourth: When the Bridegroom will die before the Bride and the Bride will die after that without contracting a Second marriage, the heirs of the Bridegroom will inherit one fifth Part of the whole, common Property, like than will be found, and the remaining goods will fall and inherit to the Heirs of the Bride.

With which Those Marriage contracts are done, with the next "dedigslieden" [*Note A.G.: Unknown, old Dutch word: means here probably "witnesses"] to the side of the Bridegroom: the Respectable Jan Jans, as brother and Jacob Harms, as "dedigman" [*probably a "witness"], specially asked for this, and to the Bride's side: the Respectable Pieter Geerts and Elsken Hindriks, as father and step-mother, Roelf Rotgers and Aaltje Jans, Married people, as Half-brother and "Sutter" [*Note A.G.: Unknown old Dutch word: means here half-sister-in-law?] and the Respectable Egbert Jacobs, as "voormond" [*"Witness"?] and Pieter Geerts as Sibbe [*Note A.G.: old-Dutch for "Father"], guardian about the under aged Little Son of the Bride [*Note A.G.: Mentioned here is stepson Pieter Roelfs (Mulder) of Jelle Jans, 1¾ years old, born Dec. 31, 1782], in marriage procreated to the Deceased Roelf Jacobs. .. [*Note A.G.: This line is not translated]

Actum [(in the village] Holwierda the 30th July 1784.
Signed The J. Edelinck, Mayor

Conclusions (Albert Geurink):

Anje Pieters must be the one who brought in her [*much more] valuable immovables plus movables and her partner Jelle Jans only his movable own properties. Therefore I believe this contract had the main intention to substain the main part of her properties to her own family, when maybe both married people later should die without any descendants.

Probably she inherited this valuable (im)movable goods from her father Pieter Geerts, mother Aaltje Derks and later stepmother Elsken Hindriks, probably well-to-do farmers in the village Uitwierda (near Appingedam, now part of the municipality Delfzijl, a sea harbor town). Maybe also increased with the possible inherited properties of her two deceased spouses Klaas Onnes and Roelf Jacobs. See more about this at points 4 and 5.

Nothing is written here about the later inheritance of Anje Pieters' 1¾ years old son Pieter Roelfs (later with the surname "Mulder") from her last marriage with the deceased Roelf Jacobs. (See also point 4).

The striking difference between the numbers of witnesses at both sides must be also "a sign of higher wealth of the bride". "All her solicitors seems to be appeared".

Dutch original marriage contract July 30, 1784 of Jelle Jans and Anje Pieters:

Jan Edelinck, J.U. De Eerzame, Geconstitueerde Richter van Uitwierda en Solwerd betuigen met dezen openen verzegelden brieven dat persoonlijk voor mij zijn verschenen de Eerzame Jelle Jans als Bridegom en de Eerzame Jongvrou-we Anje Pieters als Bruid, dewelke bekenden ende beleden dat hun huwelijk met wederzijtse praesente briendenraat is beraamt, gededigt en gesloten als 't bolgt.

Ten Eersten zijn Buidegom en Bruid beneffens presente [*getuigen] vredig met met alle zoodanige goederen als deeze aanstaande ehelieden an malkander ko-men te brengen, welke angebrachte, alsmede anervende en anstervende, zo los-sen als vaste goederen, benevens winst en verlies, in het aanstaande huwelijk na de echte Beslapingen zullen zijn in gemeenschap.

Ten Tweeden: Zoo uit dezen huwelijk kind of kinderen worden verwekt, zullen zoons en Dochters tot hunnen ouderlijken nalatenschap alsmede tot alle erfan-stervenden, hooft voor hooft, gelijke na zijn en even Sibbe wezen en genieten in alle voorvallende erfenissen het recht van representatie, om te staan in haare ver-storvene ouders plaatze en erven zooveel als of dezelve in leven waren.

Ten Derden: indien de Bruidegom voor de Bruid mog te komen versterven, zonder kind of kinderen uit dezen Huwelijk verwekten Leven na te laten, zoo zal de Bruid aan zich behouden de gehelen Boedel en niets meer hebben uit te keeren als het Lijfstoebehoren van de Bruidegom de naaste Erfgenamen met zes weken. Zolang de Bruid tot geen Tweeden Huwelijk mogte overgaan, maar tot een Twee-de Huwelijk willende overgaan, zal de Bruid gehouden zijn boven het Lijfstoebe-horen nog 200 Car. Gulden an des Bruidegoms naaste Erfgenamen uit te keren. En in tegendeel, zoo de Bruid voor de Bruidegom, zonder kind of kinderen uit de-zen Huwelijk verwekt, in leven na te laten, mogte komen te overlijden, zoo zal de Buidegom de Half Scheid van alle de goederen an zich Erfelijk behouden en de overige Half Scheid na de doot van de Bruid, benevens desselfs Lijfstoebehoren, met Zes weken aan desselfs naaste Erfjenamen moeten uitkeren.

Ten Vierden, wanneer de Bruidegom voor de Bruid mogte zijn overleden en de Bruid zonder een Tweede huwelijk hebben ingegaan naderhand mogte komen te versterven, zoo zullen de erfenamen van de Bruidegom een vijfde Portie uit den gehelen algemenen Boedel, zooals dan word bevonden, genieten en de overige goederen zullen op de Erfgenamen van de Bruid devolveren en verervengen.

Waarmede deeze huwelijkscontracten sluitende zijn hiervoor als dedigslieden ge-weest, an des Bruidegoms zijde de Eerzame Jan Jans, als broer en Jacob Harms, als dedigsman, hiertoe speciaal verzocht, en an des Bruids zijde de Eer-zame Pieter Geerts en Elsken Hindriks, als vader en stiefmoeder, Roelf Rotgers en Aaltje Jans, Ehelieden, als Halfbroer en Sutter en de Eerzame Egbert Jacobs, als voormond en Pieter Geerts als Sibbe, voogd over het minderjarige Zoontje van de Bruid [*Note A.G.: Jelle Jans' stepson Pieter Roelfs (Mulder)], bij wijlen Roelf Jacobs en echte verwekt. Tot rettenisse(?) der warheijd hebbe ik, Richter, op belijenge van Comparanten mijn gewoon Zegel an Dezen gehangen en met mijn Naam vertekent. Actum Holwierda den 30 Jullie 1784.

Was getekent De J. Edelink, Richter

This page was last updated Wednesday, 17-Nov-2004 14:18:22 CST.

Return Home

Graphics by Lynn Waterman, ©2004