Ref # Ckd Last Name Name Page Born Yr Born Died Yr Died Y-M-D Father Mother Spouse(s) Notes
1223 / Otis Abby 115 / / 13-Oct 1858 37-0-0 / / Joseph G Otis /
1018 / Otis Asa 105 20-Jul 1802 23-Jul 1881 / / / / /
1017 ep Otis Elizabeth 105 / / 27-Sep 1841 76-0-0 / / Joseph Otis /
1024 ep Otis Harrison Gray 105 / / 8-Feb 1832 11-4-0 John Otis Caroline Otis / /
1023 ep Otis Hiram D 105 / / 2-Dec 1835 16-1-0 John Otis Caroline Otis / /
1022 / Otis John B 105 / / 5-Feb 1832 6-7-0 John Otis Caroline Otis / /
1016 ep Otis Joseph 105 / / 25-Jan 1847 76-0-0 / / / /
1142 ep Otis Judith Young 110 / / Jan 1830 39 / / / /
1019 / Otis Mercy Y 105 10-Nov 1810 20-May 1876 / / / Asa Otis /
1021 / Otis Rebecca 105 / / 20-Apr 1818 29-0-0 Joseph Otis Elizabeth Otis / /
1020 / Otis Sarah H 105 / / 29-Apr 1865 22-0-0 Asa Otis Mercy Y Otis / /